Ponieważ aby cokolwiek osiągnąć musimy się porozumieć.
Dlatego prosimy o pozostawienie jakiejkolwiek formy kontaktu (email gg telefon itp)
w temacie kontakt lub na email punktyapteczne@gmail.com


Strona Izby
Strona Punktów Aptecznych
Biuletyn IGWPAiA

przerwanie stażu technika farmacji

TEMATY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

przerwanie stażu technika farmacji

Postprzez Ola888 » 10 Lip 2012 16:30

mam pytanie, jaką można mieć przerwę w stażu aby nie stracić tego co do tej pory się odbyło? obecnie jestem na urlopie macierzyńskim i nie wiem czy mogę iść na urlop wychowawczy, bo boję się, że będę musiała zaczynać staż od nowa (mam już 10mies stażu). proszę o odpowiedż
Ola888
 
Posty: 3
Rejestracja: 10 Lip 2012 16:21

Re: przerwanie stażu technika farmacji

Postprzez Paweł » 11 Lip 2012 16:41

Tak -
szczegóły dotyczące odbywania stażu znajdziesz w rozporządzeniu - kolorem zaznaczylem interesujący fragment
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego.

§ 2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej "praktyką", obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

2. Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej "praktykantem", odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. Umowa jest zawierana z pracodawcą, u którego odbywana jest praktyka.

2. Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą", ulega przedłużeniu w przypadku:

1) pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,

2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,

3) urlopu macierzyńskiego,

4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,

6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,

7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

3. Przedłużenie czasu trwania praktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.


4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedłużenie czasu trwania praktyki następuje na okres realizacji tej jej części, która nie została zrealizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy.

3. Jeżeli praktyka odbywana jest w aptece ogólnodostępnej, czynności, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, praktykant - w ramach przeznaczonego na nie czasu - wykonuje w aptece szpitalnej przez okres 2 miesięcy.

4. Jeżeli praktyka odbywana jest w aptece szpitalnej, czynności, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, praktykant - w ramach przeznaczonego na nie czasu - wykonuje w aptece ogólnodostępnej przez okres 2 miesięcy.

5. Sposób i termin odbywania części praktyki, o której mowa w ust. 3 i 4, określa odrębna umowa zawarta między aptekami.

§ 5. 1. Praktyką kieruje kierownik apteki lub wyznaczony przez kierownika apteki aptekarz, zwany dalej "opiekunem". Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów.

2. Do obowiązków opiekuna należy:

1) sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,

2) prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,

3) przedstawienie pisemnej oceny kwalifikacji praktykanta, niezbędnej do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki.

§ 6. Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ł wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących:

1) lekami do żywienia pozajelitowego,

2) lekami do żywienia dojelitowego,

3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,

4) płynami infuzyjnymi,

5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

§ 7. 1. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.

2. Dziennik posiada formę książkową i zawiera 16 ponumerowanych kolejno stron.

3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.

4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych poza apteką, w której odbywana jest praktyka, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.

§ 8. 1. Kierownik apteki wydaje zaświadczenie o odbyciu praktyki.

2. Podstawą wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemna ocena kwalifikacji praktykanta dokonana przez opiekuna.

3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Na poczet praktyki zalicza się okres pracy technika farmaceutycznego, wykonywanej w aptece do dnia wejścia w życie rozporządzenia w ramach zatrudnienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 126, poz. 1382).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.
Paweł
Administrator
 
Posty: 1373
Rejestracja: 18 Wrz 2009 14:55


Wróć do ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 0 gości