Ponieważ aby cokolwiek osiągnąć musimy się porozumieć.
Dlatego prosimy o pozostawienie jakiejkolwiek formy kontaktu (email gg telefon itp)
w temacie kontakt lub na email punktyapteczne@gmail.com


Strona Izby
Strona Punktów Aptecznych
Biuletyn IGWPAiA

Staż zawodowy technika farmaceutycznego

TEMATY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

Staż zawodowy technika farmaceutycznego

Postprzez Joozeek » 07 Wrz 2012 21:51

Staż zawodowy technika farmaceutycznego

Paweł napisał(a):Wg obowiązujących przepisów na dzień dzisiejszy nie ma przepisu, który regulowałby kwestię przerywy w wykonywaniu zawodu technika farmaceutycznego. Tym niemniej pragnę zauważyć ,że przepisy projektowanej ustawy o zawodach medycznych, której wejście w życie przewidywane jest w najbliższych miesiącach wprowadzą instytucję rejestru zawodów medycznych oraz uregulują kwestię z ciągłością wykonywania danego zawodu. Dotyczy to również zawodu technika farmaceutycznego wpisanego pod pozycją 18 do tabeli nr 1 wspomnianej ustawy
Jeżeli wejdzie w życie ustawa o zawodach medycznych, to wówczas zgodnie z zapisami w projekcie tej ustały ; jeżeli przerwa w wykonywaniu zawodu technika farmaceutycznego będzie wynosiła więcej niż 5 lat będzie on musiał:
Art. 27. 1. Jeżeli osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 4, nie
wykonuje danego zawodu medycznego przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza
podjąć wykonywanie zawodu medycznego, ma obowiązek odbyć staż uzupełniający
pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania danego zawodu
19
medycznego, legitymującej się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym w
danym zawodzie, zwanej dalej „opiekunem stażu”. Opiekuna stażu wskazuje
kierownik podmiotu, w którym jest odbywany staż uzupełniający.
2. Staż uzupełniający trwa 6 miesięcy i powinien odbywać się w pełnym
wymiarze czasu pracy. Jeżeli staż odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy, to
ulega on proporcjonalnemu wydłużeniu.
3. Staż uzupełniający odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas
określony, umowy cywilnoprawnej, wolontariatu lub skierowania starosty, o którym
mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.6)).Staż z urzędu pracy wlicza się do stażu zawodowego.

aneta napisał(a):...Technik farmaceutyczny po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu musi odbyć 2 letni staż/ praktykę w aptece , pod bezpośrednim nadzorem kierownika apteki czyli magistra farmacji. Dopiero po tych 2 latach może zacząć samodzielnie pracować np. w punkcie aptecznym ( kierownikiem może zostać dopiero po przepracowaniu 3 lat w aptece).

Reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 lipca 2002 r
.
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)
Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego.
§ 2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej "praktyką", obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej "praktykantem", odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki.
2. Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą", ulega przedłużeniu w przypadku:
1) pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,
3) urlopu macierzyńskiego,
4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,
5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,
6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,
7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.
3. Przedłużenie czasu trwania praktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedłużenie czasu trwania praktyki następuje na okres realizacji tej jej części, która nie została zrealizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.
5. Okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez technika farmaceutycznego, który otrzymał skierowanie starosty na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788), może być wliczony do okresu praktyki.
§ 4. 1. Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.
2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant odbywa praktykę, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
§ 5. 1. Praktyką kieruje kierownik apteki, w której praktykant odbywa aktualnie praktykę, lub wyznaczony przez kierownika tej apteki farmaceuta, zwany dalej "opiekunem". Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów.
2. Do obowiązków opiekuna należy:
1) sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,
2) prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,
3) pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.
§ 6. Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących:
1) lekami do żywienia pozajelitowego,
2) lekami do żywienia dojelitowego,
3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,
4) płynami infuzyjnymi,
5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.
§ 7. 1. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.
2. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.
3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.
4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.
5. Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.
§ 8. 1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki..
2. Podstawą do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki.
3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9. (uchylony).
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM PRAKTYKI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO
Program praktyki obejmuje:
1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności:
1) przygotowywanie stanowiska recepturowego - w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,
2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową):
a) recepturowych,
b) galenowych,
3) zasady kontroli leku recepturowego.
2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czynności przez okres 12-16 miesięcy, a w szczególności:
1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
2) zasady wydawania produktów leczniczych,
3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4) praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.
3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności:
1) podstawy wiedzy w zakresie:
a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego,
b) przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:
– zasady rotacji leków oraz kontrolę terminu ważności,
– zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,
d) uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe,
e) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,
2)doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.

ZAŁĄCZNIK NR 2
..........................
(pieczęć apteki)
Lp. .................... ..................................
(miejscowość, data)
ZAŚWIADCZENIE
o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece
Zaświadcza się, że:
Pan/Pani .......................................................................................................
(imię i nazwisko)
posiadający(a) dyplom technika farmaceutycznego nr ......................................
.................................................................................................................................
(nazwa i siedziba szkoły)
odbył(a) praktykę w aptece
w okresie:
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od* ........ do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba) ....................................................
(pieczątka i podpis kierownika apteki)*
Wypełnić w przypadku, gdy praktyka odbywana była w więcej niż jednej aptece.


Staż nie może być odpracowany jako wolontariat

viewtopic.php?f=24&t=2443
Przed użyciem zapoznaj się z tematami i FAQ bądź skonsultuj się z moderatorem lub administratorem, gdyż niewłaściwie zamieszczanie/pisanie/tytułowanie postów grozi dezinformacją i zamieszaniem oraz trwałym zniechęceniem do czytania...

Główny "Zadymiarz" na forum - informatyk - ... etc
Kontestuję zastaną rzeczywistość,piętnuję głupotę i głupców !!!

Image
"odi profanum vulgus et arceo !"

Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 1, 1).
Joozeek
 
Posty: 2847
Rejestracja: 30 Paź 2009 18:32

Re: Staż zawodowy technika farmaceutycznego

Postprzez Justie » 24 Lip 2013 17:38

Witam!
Mam pytanko dotyczące tego zaświadczenia o odbyciu stażu. Czy to ja muszę to gdzieś wysłać/przekazać czy to jest w obowiązku kierownika apteki? :?:

Apteka to musi zgłosić ...bo staż skoro Cię na niego przyjęli to już ich problem a swoją drogą - nie powiedzieli Wam o tym w szkole ? hmm... ;) - Joozeek

Pozdrawiam
Justie
 
Posty: 1
Rejestracja: 24 Lip 2013 17:30

Re: Staż zawodowy technika farmaceutycznego

Postprzez rudaday » 22 Wrz 2014 10:21

Witam, mam pytanie:
otrzymałam propozycję odbycia części stażu w Niemczech. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć jak mogę uzyskać pewność, że staż poza krajem zostanie mi uznany do obowiązkowego czasu stażu? (póki co dowiedziałam się tylko, że jest możliwość odbycia stażu w krajach członkowskich UE, ale właśnie "nie koniecznie" musi zostać mi uznany za odrobiony staż. <?????????> wolałabym wiedzieć co powinnam zrobić, żeby nie wyjeżdżać i nie tracić czasu na coś, co nie zostanie mi zaliczone.)
Gdzie powinnam się zgłosić w tej sprawie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
rudaday
 
Posty: 1
Rejestracja: 22 Wrz 2014 10:13


Wróć do ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron