Ponieważ aby cokolwiek osiągnąć musimy się porozumieć.
Dlatego prosimy o pozostawienie jakiejkolwiek formy kontaktu (email gg telefon itp)
w temacie kontakt lub na email punktyapteczne@gmail.com


Strona Izby
Strona Punktów Aptecznych
Biuletyn IGWPAiA

staż a punkt apteczny

TEMATY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

staż a punkt apteczny

Postprzez Emi90 » 21 Wrz 2011 08:52

Witam!
Jestem świeżo upieczonym technikiem farmacji. Szukam apteki do odbycia stażu ale jest z tym ciężko...Napotykam oferty pracy w punktach aptecznych. W związku z tym mam pytanie czy technik farmacji bez odbytego jeszcze stażu może podjąć pracę w punkcie aptecznym? Czy będzie wliczać mu się to do stażu?
Bardzo proszę od odpowiedź
Emi90
 
Posty: 4
Rejestracja: 20 Wrz 2011 12:46

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez aneta » 21 Wrz 2011 09:12

Odpowiedź na twoje pytanie jest prosta - nie. Technik farmaceutyczny po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu musi odbyć 2 letni staż/ praktykę w aptece , pod bezpośrednim nadzorem kierownika apteki czyli magistra farmacji. Dopiero po tych 2 latach może zacząć samodzielnie pracować np. w punkcie aptecznym ( kierownikiem może zostać dopiero po przepracowaniu 3 lat w aptece).
Reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 lipca 2002 r
.
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)
Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego.
§ 2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej "praktyką", obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej "praktykantem", odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki.
2. Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą", ulega przedłużeniu w przypadku:
1) pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,
3) urlopu macierzyńskiego,
4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,
5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,
6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,
7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.
3. Przedłużenie czasu trwania praktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedłużenie czasu trwania praktyki następuje na okres realizacji tej jej części, która nie została zrealizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.
5. Okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez technika farmaceutycznego, który otrzymał skierowanie starosty na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788), może być wliczony do okresu praktyki.
§ 4. 1. Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.
2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant odbywa praktykę, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
§ 5. 1. Praktyką kieruje kierownik apteki, w której praktykant odbywa aktualnie praktykę, lub wyznaczony przez kierownika tej apteki farmaceuta, zwany dalej "opiekunem". Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów.
2. Do obowiązków opiekuna należy:
1) sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,
2) prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,
3) pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.
§ 6. Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących:
1) lekami do żywienia pozajelitowego,
2) lekami do żywienia dojelitowego,
3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,
4) płynami infuzyjnymi,
5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.
§ 7. 1. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.
2. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.
3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.
4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.
5. Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.
§ 8. 1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki..
2. Podstawą do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki.
3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9. (uchylony).
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1
PROGRAM PRAKTYKI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO
Program praktyki obejmuje:
1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności:
1) przygotowywanie stanowiska recepturowego - w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,
2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową):
a) recepturowych,
b) galenowych,
3) zasady kontroli leku recepturowego.
2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czynności przez okres 12-16 miesięcy, a w szczególności:
1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
2) zasady wydawania produktów leczniczych,
3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4) praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.
3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności:
1) podstawy wiedzy w zakresie:
a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego,
b) przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:
– zasady rotacji leków oraz kontrolę terminu ważności,
– zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,
d) uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe,
e) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,
2)doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.

ZAŁĄCZNIK NR 2
..........................
(pieczęć apteki)
Lp. .................... ..................................
(miejscowość, data)
ZAŚWIADCZENIE
o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece
Zaświadcza się, że:
Pan/Pani .......................................................................................................
(imię i nazwisko)
posiadający(a) dyplom technika farmaceutycznego nr ......................................
.................................................................................................................................
(nazwa i siedziba szkoły)
odbył(a) praktykę w aptece
w okresie:
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od* ........ do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba)
od ......... do .......... w aptece ..................................................................................
(nazwa i siedziba) ....................................................
(pieczątka i podpis kierownika apteki)*
Wypełnić w przypadku, gdy praktyka odbywana była w więcej niż jednej aptece.
aneta
 
Posty: 411
Rejestracja: 12 Paź 2009 08:42

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez Emi90 » 21 Wrz 2011 11:21

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź :)
Emi90
 
Posty: 4
Rejestracja: 20 Wrz 2011 12:46

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez quabain » 21 Wrz 2011 13:03

Śmieję się głośno. Szanowni Państwo, przepisy przepisami, a życie życiem. Gdyby wszystkie apteki miałyby podporządkowywać się obecnemu prawu, duża ich część poległaby na polu chwały. Jeszcze takiego numeru nie było. Sam pracowałem, również z innymi stażystami, w aptekach, gdzie nie było receptury :shock:
Dziennik stażysty, zaświadczenie o odbyciu stażu - co to takiego? :)
Prawda jest okrutna, teraz w aptekach jedynym magistrem jest kierownik. Reszta to technicy po i na stażu. :P
quabain
 
Posty: 30
Rejestracja: 10 Cze 2011 22:00

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez quabain » 21 Wrz 2011 13:23

Co do zatrudnienia technika, który nigdy nie pracował w aptece - jeżeli właściciel się zgadza, nie ma problemu. Dla niego to duża korzyść zapłacić "tysiaka" na miesiąc :D :D :D
quabain
 
Posty: 30
Rejestracja: 10 Cze 2011 22:00

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez Emi90 » 21 Wrz 2011 14:00

Może i właściciel punktu aptecznego zatrudniłby technika prosto po szkole, ale wydaje mi się, że nie można tego zaliczyć do 2letniego stażu, który powinien być odbyty w aptece. Nie wiem...dlatego pytałam.
Emi90
 
Posty: 4
Rejestracja: 20 Wrz 2011 12:46

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez quabain » 21 Wrz 2011 14:21

Oczywiście, że według przepisów, staż należy odrobić przy pełnym etacie na umowę o pracę w aptece otwartej typu A. I co z tego, skoro technicy na stażu wielokrotnie pracują w aptece nieposiadającej receptury. Ludzie, przestańcie być takimi służbistami. Jeżeli jest praca w punkcie aptecznym i nie macie żadnego doświadczenia, właściciel wie o tym i was zatrudnia, nie wybrzydzajcie. Czy wiecie, jak trudno teraz o pracę. W świadectwie pracy nic nie jest napisane na temat przebiegu stażu.
quabain
 
Posty: 30
Rejestracja: 10 Cze 2011 22:00

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez aneta » 21 Wrz 2011 16:52

quabain napisał(a):Oczywiście, że według przepisów, staż należy odrobić przy pełnym etacie na umowę o pracę w aptece otwartej typu A. I co z tego, skoro technicy na stażu wielokrotnie pracują w aptece nieposiadającej receptury. Ludzie, przestańcie być takimi służbistami. Jeżeli jest praca w punkcie aptecznym i nie macie żadnego doświadczenia, właściciel wie o tym i was zatrudnia, nie wybrzydzajcie. Czy wiecie, jak trudno teraz o pracę. W świadectwie pracy nic nie jest napisane na temat przebiegu stażu.


To nie my jesteśmy służbistami.
Nie wiem czy wiesz , że nadzory farmaceutyczne zaczęły dość szczegółowo sprawdzać zaświadczenia o odbyciu praktyki w aptekach przez techników farmaceutycznych.
Jakieś 2-3 miesiące temu do ZZTF zgłosiła się techniczka z Łodzi , która miała problem z tamtejszym nadzorem . I nie chodziło nawet o to ,że nie odbyła praktyki w aptece , ale o to ,że jako współwłaścicielka apteki nie miała umowy o pracę .
Wydaje mi się ,że nie jest to odosobniony przykład. Inspektorzy potrafią dzwonić do aptek i sprawdzać czy aby na pewno dany technik farmaceutyczny odbył staż/praktykę.
aneta
 
Posty: 411
Rejestracja: 12 Paź 2009 08:42

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez asentra » 22 Wrz 2011 21:17

aneta napisał(a):
quabain napisał(a):Oczywiście, że według przepisów, staż należy odrobić przy pełnym etacie na umowę o pracę w aptece otwartej typu A. I co z tego, skoro technicy na stażu wielokrotnie pracują w aptece nieposiadającej receptury. Ludzie, przestańcie być takimi służbistami. Jeżeli jest praca w punkcie aptecznym i nie macie żadnego doświadczenia, właściciel wie o tym i was zatrudnia, nie wybrzydzajcie. Czy wiecie, jak trudno teraz o pracę. W świadectwie pracy nic nie jest napisane na temat przebiegu stażu.


To nie my jesteśmy służbistami.
Nie wiem czy wiesz , że nadzory farmaceutyczne zaczęły dość szczegółowo sprawdzać zaświadczenia o odbyciu praktyki w aptekach przez techników farmaceutycznych.
Jakieś 2-3 miesiące temu do ZZTF zgłosiła się techniczka z Łodzi , która miała problem z tamtejszym nadzorem . I nie chodziło nawet o to ,że nie odbyła praktyki w aptece , ale o to ,że jako współwłaścicielka apteki nie miała umowy o pracę .
Wydaje mi się ,że nie jest to odosobniony przykład. Inspektorzy potrafią dzwonić do aptek i sprawdzać czy aby na pewno dany technik farmaceutyczny odbył staż/praktykę.


Nie jest to zresztą odosobniony przypadek. Zaświadczenie jest pierwszym z dokumentów technika farmaceutycznego podczas rutynowej kontroli inspekcji farmaceutycznej. Przykłady można mnożyć: zakwestionowano uprawnienia zawodowe techniczki, która po szkole pracowała przez 20 lat w hurtowni farmaceutycznej przy stole kontrolnym w ekspedycji, a rozpoczęła później pracę w aptece ogólnodostępnej, pracując tam kilka miesięcy.
To nie jest kwestia "bycia służbistami", to kwestia zdrowego rozsądku. Dlatego też ZZTF RP jest zdania, że staż powinien być włączony w tok nauki w studium.
asentra
 
Posty: 74
Rejestracja: 13 Paź 2009 22:10
Miejscowość: Łódź

Re: staż a punkt apteczny

Postprzez quabain » 23 Wrz 2011 12:12

aneta napisał(a):Dlatego też ZZTF RP jest zdania, że staż powinien być włączony w tok nauki w studium.


Ciekawe, ilu właścicieli aptek, zgodziłoby się przyjąć na staż technika w ramach studium, skoro po zdobyciu dyplomu jest z tym problem. Kto zapłaci aptece za uczenie stażysty?
quabain
 
Posty: 30
Rejestracja: 10 Cze 2011 22:00

Następna

Wróć do ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 2 gości

cron